Algemene regels:

 

Door lid te worden van Club MINI Minds , ga je vanzelfsprekend akkoord met ons ‘huis’reglement. 

 

Elk lid zet zich in voor de goede naam van de club en schikt zich naar het goedgekeurde clubreglement. 

 

Het lidgeld bedraagt jaarlijks €30 per persoon en dient bij aanvang van het nieuwe jaar (vóór 31 januari) betaald te worden. (dit kan ook bijvoorbeeld 15 januari zijn) Een jaar loopt steeds van januari tot en met december.  

 

Lidkaarten zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Deze lidkaarten mogen niet gekopieerd, verkocht of uitgeleend worden. Dit wordt bestraft met uitsluiting. 

 

Elk lid zet zich naar eigen kunnen in en heeft inspraak in de club. Voorstellen en suggesties zijn steeds welkom. Leg ze op een duidelijke manier voor aan het bestuur. Deze zullen indien vereist de nodige beslissingen nemen. 

 

Wanneer het bestuur merkt of in kennis wordt gesteld dat men zich niet aan de regels houdt kan dit, na herhaaldelijke aanmaningen, leiden tot tijdelijke of definitieve uitsluiting. 

 

Alcoholmisbruik wordt door de club niet getolereerd. Na herhaaldelijke aanmaningen wordt dit bestraft met uitsluiting.  

 

Het onder invloed zijn van verdovende middelen, alsook wapendracht worden door de club absoluut niet getolereerd. Dit wordt bestraft met een directe en definitieve uitsluiting.  

 

Vriendelijkheid en respect tegenover andere clubleden, sponsors alsook naar leden van andere clubs is vanzelfsprekend.  

 

Het zijn de kortingsponsors die de korting bepalen.  

 

Klachten over eender welk feit worden enkel behandeld indien ze schriftelijk (of via mail) en voorzien van naam ingediend worden. U wordt mogelijk uitgenodigd om tot een dialoog te komen. 

 

Bij vrijwillig vertrek of uitsluiting uit de club, dient men de lidkaart terug te geven. Betaalde lidgelden worden dan niet terugbetaald. 

 

De club en het bestuur zijn in geen geval verantwoordelijk voor eventuele ongevallen, schade, vandalisme of gelijk welke vorm van onrecht tegenover leden en niet-leden.  

 

Clubstickers, logo’s en ander items kunnen via de club verkregen worden. Het is niet toegelaten deze te reproduceren zonder voorgaande toestemming van het bestuur. 

 

Clubkledij en stickers geven geen recht op voorrechten bij bv ritten, sponsors of evenementen , het is de lidkaart die u aanduidt als lid. 

 

Club MINI Minds heeft het recht om een vergoeding te vragen om te mogen deelnemen aan evenementen. Deze vergoeding kan aan zowel leden als niet-leden gevraagd worden. Niet-leden die een rit bijwonen zullen een forfaitaire som van minstens €5 aangerekend worden. Dit ter compensatie van gemaakte kosten, wanneer één dezer personen alsnog beslist lid te worden zal éénmalig de som van €5 in mindering gebracht worden op het te betalen lidgeld (indien dit voor een gans jaar voldaan wordt). Bij halfjaarlijkse betaling zal een extra gadget toegekend worden.  

 

 

Gedragsregels:

 

Verplaatsingen van en naar ritten/evenementen dienen op een correcte en hoffelijke manier te verlopen. Ieder op zich vertegenwoordigd de club. Op de ritten/meetings zelf schikt men zich naar de regels van de organisators.  

 

De verkeersregels worden steeds gerespecteerd. Het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor opgelopen processen-verbaal of andere gerechtelijke sancties. Onverantwoord rijgedrag heeft na een aantal aanmaningen uitsluiting tot gevolg.  

 

De deelnemende voertuigen dienen steeds in overeenstemming te zijn met de geldende technische wetgeving. De wagen dient steeds vergezeld te zijn van een geldig keuringsbewijs (indien vereist), inschrijvingsbewijs, gelijkvormigheidsattest en geldig groen verzekeringsbewijs. De bestuurder dient houder en drager te zijn van een geldig rijbewijs categorie B. Deze documenten kunnen bij twijfel en/of bij wijze van steekproef opgevraagd worden door het bestuur bij de start van een rit. 

 

Gelieve voor elke clubactiviteit de benzinetank te vullen. Zo vermijdt u tijdverlies door stops of de zoektocht naar een benzinestation.  

 

Hou tijdens verplaatsing in groep steeds uw achterligger in het oog, merk je dat er niet gevolgd wordt, vertraag dan en geef uw voorligger een teken (dmv gebruik grootlichten of eventueel walkie-talkie). 

 

Respecteer de natuur. Het bestuur duldt geen sluikstorten (van welke omvang ook). Gebruik de daartoe voorziene vuilbakken of voorzie een oplossing in u wagen. Gerechtelijke sancties zijn steeds ten laste van de vervuiler.  

 

In geval van problemen onderweg (panne, aanrijding...), VERZEKER STEEDS EERST UW EIGEN VEILIGHEID en blijf kalm. Neem eerst de verplichte wettelijke maatregelen (vb 112 of 101 in kennis stellen). Verwittig daarna iemand van het bestuur of van de mederijders. Er wordt dan samen naar een oplossing gezocht en indien mogelijk de nodige administratieve of logistieke ondersteuning gegeven.

 

 

Deze regels zijn opgesteld en goedgekeurd door het CMM-bestuur tijdens de eerste algemene vergadering. 
Het bestuur behoudt zich het recht dit reglement te wijzigen indien nodig. Bij eventuele aanpassingen worden de leden op de hoogte gesteld en ontvangen zij een nieuwe kopie per mail.

 

July 2017
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

By registering, you agree to the ForumRules of Club MINI Minds.